O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w gminie Łopiennik Górny – II etap” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0116/19-00

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż:

 • 250 mikroinstalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego zlokalizowanych na dachu, elewacji lub gruncie
 • 110 sztuk instalacji solarnych do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na dachu, elewacji lub gruncie
 • 62 sztuki kotłów na biomasę do produkcji energii cieplnej w procesie spalania biomasy w celu ogrzania pomieszczeń domowych

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy wiejskiej Łopiennik Górny przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łopiennik Górny i wykorzystania OZE
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE poprzez zapewnienie dotacji na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych
 • wzrost udziału energii cieplnej i elektrycznej produkowanej z OZE
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczeń domowych
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania ciepłej wody użytkowej
 • zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
 • zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców gminy Łopiennik Górny
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, m.in. turystycznych a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego
 • efekt ekologiczny poprzez ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany
 • mniejsze koszty ogrzewania pomieszczeń, ciepłej wody użytkowej oraz energii elektrycznej
 • oszczędności w budżetach domowych

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych gminy i regionu
 • wzrost jakości życia mieszkańców
 • poprawa stanu środowiska naturalnego

Zasięg projektu:

 • województwo lubelskie
 • powiat krasnostawski
 • gmina Łopiennik Górny
 • sołectwa: Borowica, Dobryniów, Gliniska, Kolonia Dobryniów, Kolonia Łopiennik Dolny, Krzywe, Łopiennik Dolny, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Podleśny, Majdan Krzywski, Nowiny, Olszanka, Wola Żulińska, Żulin